بنا به دستور واحد اجرای دستورات دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این مطلب حذف گردید.